Kadry - Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Kadry

Data publikacji 01.10.2020

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze

58-400 Kamienna Góra

ul. Lubawska 6

tel.:  47 87 36 267

        47 87 36 254

fax.: 47 87 36 250

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze podlega bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Kamiennej Górze i realizuje zadania określone w §6 ust.2 pkt 3 lit. a oraz §16 Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w w Kamiennej Górze z dnia 21 października 2019 roku ze zm.

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

 1. wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji polityki kadrowej Komendanta;

 2. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w sprawach osobowych oraz ich rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami;

 3. realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy oraz podległego Komisariatu Policji w Lubawce oraz zadań w zakresie organizowania tych struktur na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

 4. wykonywanie zadań mobilizacyjno - obronnych oraz tworzenie rezerw osobowych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym w Komendzie i podległym Komisariacie Policji w Lubawce;

 5. prowadzenie ewidencji etatów Komendy oraz podległego Komisariatu Policji w Lubawce oraz etatu na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

 6. opracowywanie projektu regulaminu Komendy i podległego Komisariatu Policji w Lubawce;

 7. prowadzenie obsługi związanej z przebiegiem służby i pracy policjantów i pracowników Komendy i podległego Komisariatu Policji w Lubawce;

 8. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów i przepisów „Regulaminu pracy pracowników Policji” w Komendzie oraz w podległym Komisariacie Policji w Lubawce;

 9. przeprowadzanie czynności z zakresu postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby w Policji w trybie i na zasadach w określonych przepisach w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji;

 10. przeprowadzanie czynności z zakresu postępowań w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej w trybie i na zasadach w określonych przepisach o służbie cywilnej;

 11. planowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, a także prowadzenia testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianów strzeleckich dla policjantów Komendy i podległego Komisariatu Policji w Lubawce;

 12. rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy oraz w podległym Komisariacie Policji w Lubawce;

 13. prowadzenie ewidencji i przeprowadzanie analizy funduszu motywacyjnego nagród i zapomóg funkcjonariuszy;

 14. prowadzenie ewidencji wniosków zapomogowych funkcjonariuszy oraz dokonywanie ich analizy;

 15. koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy;

 16. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie spraw osobowych;

 17. prowadzenie ewidencji sprzętu kulturalno- oświatowego;

 18. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej księgozbioru Komendy.

Powrót na górę strony