Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP we Wrocławiu

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Kamiennej Górze

Data publikacji 01.10.2020

Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO - DODO w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze z siedzibą przy ulicy Lubawskiej 6, 58 – 400 Kamienna Góra

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zapewnia inspektor ochrony danych osobowych Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze z siedzibą przy ulicy Lubawskiej 6, kod 58 – 400 Kamienna Góra e-mail: iod.kpp@kamiennagora.wr.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

W Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony
Polska Policja