Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności serwisu

Data publikacji 01.10.2020

DOSTĘPNOŚĆ SERWISU:

<

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze - oficer.prasowy@kamienna-gora.wr.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 362 25.

sierżant sztabowy Katarzyna Trzepak-Balicka - adres poczty elektronicznej oficer.prasowy@kamienna-gora.wr.policja.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 362 25.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji we Kamiennej Górze, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Lubawskiej 6 w Kamiennej Górze. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Brak jest wydzielonych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami w pobliżu wejścia do KPP w Kamiennej Górze.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Po obu ich stronach są zamontowane metalowe poręcze. Po wejściu do budynku znajduje się przedsionek – hol, który usytuowany jest przy dyżurce. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przy których znajduje się dzwonek. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Interesanci mogą być również obsłużeni w holu przy dyżurce lub pomieszczeniu znajdującym się przy holu.

Toaleta znajdująca się na parterze przy dyżurce jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Obiekt KPP wyposażony jest w schodołaz. Składa się on z 3 połączonych ze sobą budynków, tj. budynek A posiada 4 kondygnacje, na które składa się piwnica, parter i 2 piętra, na które prowadzi wewnętrzna klatka schodowa. Budynek B – posiada parter i 1 piętro. Prowadzą do niego schody zewnętrzne. Budynek C – posiada parter i pierwsze piętro. Wszystkie budynki połączone są ciągami komunikacyjnymi i każdy budynek można opuścić wyjściem ewakuacyjnym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. W jednym z pomieszczeń służbowych – na dyżurce - znajduje się terminal do obsługi głuchoniemych interesantów, którzy za pomocą kamery video mogą połączyć się z tłumaczem języka migowego.Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni KPP w Kamiennej Górze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony e-usługi policji.

 

Powrót na górę strony