Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego

Data publikacji 30.09.2020

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.

W województwie dolnośląskim uprawnionymi do przyjmowania skarg są:

1. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, który przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 15.45 do 17.00.

2. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub jego zastępca oraz funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 8.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze od 9.00 do 15.00.

3. Komendanci miejscy / powiatowi Policji województwa dolnośląskiego w zakresie skarg dotyczących działalności podległych im jednostek i komórek organizacyjnych.

Skargi i wnioski w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu można złożyć:

1. Osobiście lub pisemnie pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33

50-950 Wrocław

2. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):

- pod numerem 47 87 134 20 - sekretariat Komendanta Wojewódzkiego

 Policji we Wrocławiu,

- pod numerem 47 87 134 45 - sekretariat Wydziału Kontroli Komendy

 Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

3. Faxem – numer 713404851,

4. Pocztą internetową na adres e-mailowy : skargi@wr.policja.gov.pl

W komendach miejskich / powiatowych Policji województwa dolnośląskiego interesantów przyjmują komendanci miejscy / powiatowi Policji lub ich zastępcy oraz funkcjonariusze tych jednostek odpowiedzialni za realizację zagadnień skargowych w każdy roboczy dzień od godziny 09.00 do 15.00 oraz w wyznaczonym dniu tygodnia. W jednostkach tych procedura złożenia skarg i wniosków jest analogiczna jak w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a dane adresowe i kontaktowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji.

Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kpa).

Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne.

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

oraz do Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) na adres:

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE

Przedstawiamy sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków dotyczących pracy policjantów i pracowników cywilnych w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

I.Przyjmowanie i załatwianie skarg w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

W Komendzie Powiatowej Policji Kamiennej Górze uprawnionymi do rozpatrywania skarg są: 1. Komendant Powiatowy, 2. Zastępca Komendanta Powiatowego, 3. Asystent Jednoosobowego stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych, Skargi przyjmowane są pisemnie (protokolarnie) oraz pocztą elektroniczną. W przypadku skarg telefonicznych informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające. Tematyka skarg oraz wynikające z ich rozpatrywania wnioski wykorzystywane są w celu przeciwdziałania przyczynom rodzącym skargi: w ramach doskonalenia zawodowego, czy na odprawach służbowych. W przypadku stwierdzenia w trakcie wyjaśniania skargi jakichkolwiek uchybień dotyczących funkcjonowania jednostki, bądź sposobu postępowania policjanta (pracownika) - przełożony jest o tym natychmiast informowany w celu niezwłocznego przedsięwzięcia czynności zmierzających do eliminacji nieprawidłowości.

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego: nie później niż w ciągu miesiąca, bądź 14 dni (dotyczy parlamentarzystów i radnych). Skarżący jest każdorazowo pisemnie informowany o sposobie załatwienia skargi. Takie zawiadomienie - oprócz oznaczenia organu, od którego pochodzi i podpisu z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska osoby upoważnionej do załatwienia skargi - zawiera zawsze wskazanie sposobu załatwienia skargi. Nadto w przypadku niepotwierdzenia zarzutów obowiązkowo umieszcza się uzasadnienie faktyczne i prawne w celu dokładnego wyjaśnienia skarżącemu przyczyn, dla których skargę uznano za bezzasadną.

II.Bezpośrednie przyjmowanie interesantów.

W Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze interesantów przyjmują: 1.Komendant Powiatowy Policji i jego Zastępca (w każdy wtorek od 15:45:00 do 17:00 ) oraz w jego imieniu - Asystent Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych, 2.Komendant Komisariatu Policji w Lubawce i kierownicy innych komórek organizacyjnych (w tym samym czasie).

Można także złożyć skargę/wniosek drogą elektroniczną pod adresem: skargi@kamienna-gora.wr.policja.gov.pl.  Do najczęstszych problemów, z którymi zgłaszają się interesanci należy zaliczyć: 1. bezczynność i opieszałość funkcjonariuszy w zakresie realizacji spraw sygnalizowanych przez obywateli, 2. niezadowolenie z odpowiedzi na skargi udzielanych przez kierownictwo Komend czy Komisariatów, 3.prośby dotyczące porady w indywidualnych sprawach. Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.

Powrót na górę strony
Polska Policja